Ēdināšana

Ēdienkarte skolas ēdnīcā no 08.01.-31.05.2024

Pusdienas:

Ēdienkartes 1.-4.klasei:

Ēdienkarte Nr. 1

Ēdienkarte Nr.2

Ēdienkarte Nr.3

Ēdienkartes 5.-9.klasei:

Ēdienkarte Nr.1

Ēdienkarte Nr.2

Ēdienkarte Nr.3

Launags:

Launags Nr.1

Launags Nr.2

Launags Nr.3

Alergēni:

Alergenu_Plakati

Ēdināšanas pakalpojumus iestādē sniedz:

Jautājumos par ēdināšanas pakalpojumu pieteikšanu vai atteikšanu skolēnam, kā arī citos saistītos jautājumos, griezties pa telefonu: 2 7098917

Kontakti atsauksmēm un ierosinājumiem:
Vadītājs: 29435189; rolands@vienigijums.lv
BMMP Skolas padome: bmmp.skolaspadome@gmail.com

Samaksas kārtība par ēdināšanu Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolā

1. PUSDIENAS

Komplekso pusdienu cena ir 3,00 EUR:

1,- EUR zupa vai saldais ēdiens

2,- EUR otrais ēdiens

1.—4. klašuskolēniem ir brīvpusdienas, ko apmaksā valsts un Ropažu novada Dome.

5.—9. klašu skolēniem:

· iespēja slēgt līgumu ar ēdinātāju sistēmā Mily.lv par komplekso pusdienu iegādi

· iespēja uz vietas ēdnīcā pirkt vai nu kompleksās pusdienās, vai citu ēdienu no ēdnīcas piedāvājuma (iespējams norēķināties skaidrā naudā vai ar bankas karti)

· iespēja ņemt līdzi ēdienu un ēdnīcā to uzsildīt

Kā pieteikt skolēna kavējumu un kā atteikt ēdienreizi konkrētajā dienā?

Mily.lv – Pakalpojumu abonēšanas platforma ģimenēm ar bērniem

!!! Platformā Mily.lv ir iespēja pieteikt/atteikt tikai pilnu komplekso pusdienu porciju – nav iespējams atteikt tikai zupu/saldo vai otro.

Ēdināšanas maksas atvieglojumi:

· 50% apmērā – 5.—9. klašu skolēniem, ja skolēna un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā (jābūt noslēgtam distances līgumam sistēmā Mily.lv);

· 100% apmērā – 5.—9. klašu skolēniem, ja skolēna un vismaz viena likumiskā pārstāvja deklarētā dzīvesvieta ir Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā un skolēns atbilst vismaz vienai no šīm pazīmēm:

o skolēns ir no daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērnu) un mācās izglītības iestādē, kas atrodas Ropažu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā,

o skolēns ir persona ar invaliditāti,

o skolēns ir aizbildnībā vai audžuģimenē esošs bērns,

o skolēns ir bērns, kurš zaudējis vienu apgādnieku,

o skolēns ir no trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes.

Ēdināšanas maksas atvieglojums 100% apmērā tiek piešķirts, pamatojoties uz iesniegumu Ropažu novada pašvaldības Sociālajā dienestā (iesniegumu var iesniegt klātienē vai sūtot, parakstītu ar elektronisko parakstu, uz socialais.dienests@ropazi.lv , iesnieguma veidlapa pieejama www.ropazi.lv , sadaļā “Pakalpojumi” -> “Pakalpojumu veidlapas” -> “Sociālā palīdzība” -> iesniegums ar nosaukumu “Iesniegumi par ēdināšanas izdevumu segšanu, ja bērns iegūst izglītību Ropažu novada pašvaldības izglītības iestādē”). Lūdzam ņemt vērā, ka, iesniedzot iesniegumu, lai pieprasītu atvieglojumu, kas pienākas daudzbērnu ģimenes gadījumā (trīs un vairāk bērni), likumiskajam pārstāvim, kurš iesniedz iesniegumu, jābūt izsniegtai Goda ģimenes kartei.

2. LAUNAGS

Launaga cena ir 1,50 EUR

INFORMĀCIJA PAR LAUNAGA SAMAKSAS IESPĒJĀM VĒL TIKS PRECIZĒTA

 

ŠOBRĪD

Samaksa par launagu tiek veikta:

1. Ar bankas pārskaitījumu

Samaksu par launagu ar bankas pārskaitījumu jāveic līdz katras nedēļas ceturtdienas plkst. 14.00, apmaksājot ēdināšanu par visu nākamo nedēļu . Var apmaksāt arī garāku ēdināšanas periodu.

Nepieciešamā informācija, kas jānorāda, ja maksājat ar bankas pārskaitījumu:

Mācību iestādes nosaukums

Skolēna vārds un uzvārds

Klase, kurā mācās

Maksājuma periods, piemēram,

ja skolēns launagu ēdīs visu nedēļu – 14.09. – 18.09.2020.

ja skolēns launagu ēdīs no pirmdienas līdz ceturtdienai – 14.,15.,16.,17.09.

ja skolēns launagu ēdīs pirmdien, trešdien un piektdien – 14.,16.,18.09.

ja skolēns launagu ēdīs visu mēnesi – septembris

PARAUGS: BMMP, Jānis Bērziņš, 1.a kl., 14.09. – 18.09.2020.

Rekvizīti maksājumiem:

Nosaukums: SIA “Līče”

Juridiskā adrese: Saulgriežu iela 3, Ropažu novads, LV-1024

Reģ.Nr.: 40103260052

Norēķinu rekvizīti: AS Luminor banka

Kods: RIKOLV2X

Konts: LV34 RIKO 0002 0132 72905

2. Skolas ēdnīcā tikai skaidrā naudā līdz plkst.10:00

Informācija par launaga atteikšanu

Ja ir veikta samaksa par launagu, skolēna kavējuma gadījumā, lūdzam attiecīgajā dienā informēt skolas ēdnīcu, nosūtot SMS uz tālr. 27098917 . SMS jānorāda pilns skolēna vārds, uzvārds, klase, datums vai datumi, kad launags tiek atteikts.

PARAUGS: Atsaku launagu Jānim Bērziņam, 1.a kl., 17.09.2020.

Ja ēdinātājs savlaicīgi saņem informāciju par bērna neierašanos skolā, ēdināšanas maksa par šo prombūtnes dienu nav jāmaksā.

Maksa par laikus atteikto dienu, kad bērns launagu neēdīs, tiek pārcelta uz priekšu.

Launagu var pieteikt un atteikt līdz konkrētās dienas plkst. 12.00.

3. Slēdzot atsevišķu līgumu sistēmā Mily.lv