Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola
LATVIJAS EKOSKOLA
Image 1 Image 2 Image 3 Image 4 Image 5

Vakances


Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola

Steidzami aicina darbā 2022./2023. m. g.

  • Skolotāju - Dizains un tehnoloģija 4.-9.kl. (zēniem) – 2 dienas ( 16 h), profesijas kods – 2341 01- vispārējās pamatizglītības skolotājs

Prasības pretendentiem :

· Nepieciešama MK noteikumu ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība;

· spēja jēgpilni izmantot IT;

· teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

· prasme strādāt komandā;

· augsta atbildības izjūta;

· psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Galvenie darba pienākumi – atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1200 EUR par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8

  • Direktora vietnieku informātikas jomā uz 0,5 slodzi

Profesijas kods – 1345 09

Prasības pretendentiem :

· Nepieciešama MK noteikumu ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība;

· Izpratne un praktiska pieredze par informācijas tehnoloģiju funkcionēšanu darba pienākumu izpildes nepieciwešamā

· teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

· prasme strādāt komandā;

· augsta atbildības izjūta;

· psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Galvenie darba pienākumi – atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam. Nodrošināt skolas mājaslapas uzturēšanu un kvalitatīvu funkcionēšanu, informācijas ievietošanu, konsultēt un apmācīt pedagogus moderno tehnoloģiju un iekārtu piedāvāto iespēju apgūšanā un izmantošanā mācību procesā, utt..

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1700 EUR par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8

Atbalsta personālu -

  • logopēds līdz 1 slodzei;

profesiju kods – 2352 01

Prasības pretendentiem:

· otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība pedagoģijā un skolotāja logopēda/speciālā pedagoga kvalifikācija;

· atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;

· augsta atbildības sajūta, precizitāte;

· prast plānot un organizēt savu darbu.

Būtiskākie darba pienākumi:

· veikt izglītojamo runas, valodas un rakstu valodas attīstības izvērtēšanu, attīstības dinamikas izpēti;

· nodrošināt izglītojamiem individuālas nodarbības;

· sadarboties ar izglītojamo vecākiem un skolotājiem, sniegt konsultācijas un skaidrojumu par veiktās izpētes rezultātiem, attīstības dinamiku un ieteikumus turpmākam izglītības procesam;

· sagatavot rakstveida atzinumus par izglītojamo pārbaudes rezultātiem;

· plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

· iesaistīties iestādes attīstības plānošanā un īstenošanā atbilstoši kompetencei.

· Skolotāju aizvietošana viņu prombūtnes laikā (slimība, neparedzēti apstākļi)

  • psihologs līdz 1 slodzei;

profesiju kods – 2634 03

Prasības pretendentiem:

· amatam atbilstoša izglītība, reģistrācija psihologu reģistrā un psihologa sertifikāts noteiktā darbības jomā;

· atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72.panta prasībām;

· psiholoģiskā noturība un augsta saskarsmes kultūra, spēja analizēt un cieņpilni risināt konfliktsituācijas, saglabāt konfidencialitāti un toleranci, spēja argumentēt pieņemtos lēmumus vai veiktās darbības.

Būtiskākie darba pienākumi:

· veikt izglītojamo psiholoģisko izvērtēšanu un atzinumu sagatavošanu;

· sniegt izglītojamajiem psiholoģisko palīdzību;

· sadarboties ar skolas vadību, pedagogiem un izglītojamo vecākiem, lai izstrādātu un īstenotu bērna atbalsta pasākumus;

· aktīvi iesaistīties Atbalsta komandas darbā;

· plānot savu darbību, sagatavot amata veikšanai nepieciešamo dokumentāciju.

  • pedagoga palīgs 0,834 (25.stundas).

profesiju kods – 2359 05

Prasības pretendentiem:

· Atbilstoša pedagoģiskā izglītība, var būt students;

· Spēja pielāgoties mainīgos darba apstākļos;

· Spēja reaģēt problēmu situācijās;

· Pieņemt lēmumus patstāvīgi.

Būtiskākie darba pienākumi:

· Sadarboties ar izglītības iestādes atbalsta personālu un vadību, lai palīdzētu izglītojamajiem, kuriem ir mācīšanās, sociālās, psiholoģiskās grūtības, sekmētu viņu pārvērtības celšanu un veiksmīgu adaptēšanos izglītības iestādes vidē;

· Nepieciešamības gadījumā aizvietot prombūtnē esošu pedagogu;

· Pēc pedagoga vai vadības lūguma sagatavot informāciju par darbu izglītojamajiem, ar kuriem ir strādāts pedagoģiskā procesā.

· Organizē izglītojamo klases (grupas) kopīgo darbību un veikt individuālo darbu ar izglītojamajiem.

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1200 EUR par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8

  • Svešvalodas skolotāju 1.-9.kl. (angļu valoda) – profesijas kods – 2341 01- vispārējās pamatizglītības skolotājs – 12 kontakstundas

Prasības pretendentiem :

· Nepieciešama MK noteikumu ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība;

· spēja jēgpilni izmantot IT;

· teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

· prasme strādāt komandā;

· augsta atbildības izjūta;

· psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Galvenie darba pienākumi – atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1200 EUR par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8

  • Skolotāju – Fizika un Inženierzinības 7.-9.kl. – 2 dienas ( 10 kontaktstundas ), profesijas kods – 2341 01- vispārējās pamatizglītības skolotājs

Prasības pretendentiem :

· Nepieciešama MK noteikumu ” Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību” prasībām atbilstoša pedagoģiskā izglītība;

· spēja jēgpilni izmantot IT;

· teicamas saskarsmes un komunikācijas prasmes;

· prasme strādāt komandā;

· augsta atbildības izjūta;

· psiholoģiskā noturība strādāt sarežģītās situācijās, spēja risināt problēmjautājumus.

Galvenie darba pienākumi – atbilstoši amata aprakstam veikt pedagoģisko darbu un organizēt mācību procesu atbilstoši Valsts izglītības standartam.

Piedāvājam

· iespēju strādāt mūsdienīgā, labi aprīkotā, ērtā un dinamiskā vidē;

· interesantu un atbildīgu darbu atsaucīgā kolektīvā;

· mentora palīdzību;

· veselības apdrošināšanu;

· stabilu atalgojumu (paredzamais atalgojums 1200 EUR par 1 likmi);

· iespēju regulāri sadarboties ar citiem skolas skolotājiem un skolas administrāciju;

· profesionālās pilnveides un apmācības iespējas.

Sīkāka informācija pa tālr. : 29338507, 29465853, CV sūtīt uz e-pasta adresi: bergu.pamatskola@ropazi.lv

Skolas adrese- Ropažu novads, Garkalnes pagasts, Upesciems –Skolas iela 8

 

 

     

Nākamā stunda 5.-9.kl:
11:00
4. stunda
***********
Nākamā stunda 1.-4.kl:
11:00
4. stunda
Stundu saraksts:
1.- 9. klase

Skolas himnas fonogramma

Skolas himnas teksts


Meklēšana ziņu arhīvā