Skolas padome

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas Skolas padome ir koleģiāla institūcija, kas izveidota nolūkā veicināt Skolas sadarbību ar sabiedrību, Skolas dibinātāju – Ropažu novada Domi, kā arī, lai nodrošinātu Skolas attīstību un izglītības kvalitātes uzlabošanu.

Skolas Padome darbojas saskaņā ar Izglītības likumu (skatīt šeit…) un citiem tiesību aktiem. Šo nolikumu, saskaņojot ar izglītības iestādes vadītāju, apstiprina Skolas Padome.

Padome aizstāv skolas, skolēnu un vecāku intereses, sekmē skolas sabiedriskās dzīves veidošanos un veicina mācību un audzināšanas procesa efektivitāti.

Kā pievienoties padomē?

Skolas padome sastāvu maina katra mācību gada sākumā, taču darbam padomē var pievienoties jebkurā brīdī.

Lai pieteiktos darbam padomei nepieciešams sasināties ar padomes priekšsēdētāju vai skolas direktoru.

Skolas padomes izdarītais/ pieņemtie lēmumi

 

Berģu Mūzikas un mākslas pamatskolas (BMMP) Skolas padomes sastāvs 2023./2024. mācību gadā:

Priekšsēdētāja: Rita Riekstiņa-Dolģe

Priekšsēdētājas vietniece:

Protokolistes:

Apstiprinātais Skolas padomes sastāvs: (skatīt šeit…)

Priekšlikumus, ierosinājumus, aktuālos jautājumus var rosināt:

1.caur e – pastu:

2.klases sapulcē, caur vecāku pārstāvi;

3.caur skolas pedagogiem.

 

Reglaments