DARBA LAIKS
Nodarbības notiek pēc direktores apstiprināta grafika.
Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku.


SKOLAS LOGOPĒDS
Ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju.
Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus, t.i., veido labvēlīgu, uzticēšanās pilnu attieksmi kopdarbībai.

SKOLOTĀJA LOGOPĒDA KOMPETENCE
• Noskaidrot skolēna runas un valodas traucējumu rašanās cēloņus, simptomus, smaguma pakāpi.
• Noteikt logopēdisko slēdzienu un izveidot koriģējoši attīstošā darba plānu.
• Veikt pedagoģiski koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir runas tempa un ritma traucējumi, logoneiroze (stostīšanās), balss traucējumi, skanu saklausīšanas un izrunas traucējumi, nepietiekams vārdu krājums, leksiski gramatiski traucējumi, lasīšanas traucējumi (disleksija), rakstīšanas traucējumi (disgrāfija).
• Ieteikt nepieciešamos atbalsta pasākumus skolēniem ar runas un valodas traucējumiem.
LOGOPĒDA DARBĪBAS JOMAS
• Skolēnu runas un valodas izpēte;
• Pedagoģiski koriģējošs darbs ar skolēniem (individuālās, grupu, apakšgrupu nodarbības);
• Sadarbība ar vecākiem;
• Sadarbība ar skolas administrāciju, klašu un grupu audzinātājiem, priekšmetu skolotājiem;
• Sadarbība ar citiem skolas speciālistiem – sociālo pedagogu, psihologu, medmāsu;